Regulamin

napis na niebieskim tle

 

               Regulamin Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl

 

Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl prowadzony jest przez firmę : Grzegorz Trojanowicz , ul.  Modrzewskiego 13/4 , 80-405 Gdańsk , NIP 957-004-68-77 , REGON 220 772 749 , telefon: + 48 513 786 682 , e-mail : sklep@figurki.wwe.pl 

Zajmujemy się sprzedażą wysyłkową zabawek a w szczególności figurek akcji przedstawiających postacie zawodników i zawodniczek Wrestlingu federacji WWE,NXT i innych a także akcesoria i inne zabawki związane z Wrestlingiem jak ringi,stoły,krzesełka,drabiny,pasy mistrzowskie,stoły komentatorskie itp.Sprzedawane przez nas towary są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane.

 

 

SŁOWNICZEK :

 

 

Sklep internetowy -Sklep wysyłkowy prowadzony w sieci Internet sprzedający posiadane i prezentowane w nim towary ,zgodnie ze stanem magazynowy,metodą wysyłkową z ewentualną możliwościa odbioru towaru w Punkcie odbioru osobistego po uprzednim dokonaniu zapłaty.Płatności dokonywane są przelewem bankowym  lub za pomocą karty płatniczej /kredytowej akceptowanej przez Podmiot realizujący płatnośc.Sklep nie prowadzi obrotu gotówkowego w związku z czym zgodnie z obowiązującym prawem jest zwolniony z konieczności ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

 

Magazyn -jest zlokalizowany w Gdańsku,w siedzibie firmy i w nim następuje kompletowanie zamówień Klientów ,a także obsługa zwrotów i reklamacji.

 

Klient -osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna lub jednastka organizacyjna nieposiadająca osobowiści prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl ,w tym w szczególności dokonująca zakupów.

 

Konsument -Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową(zgodnie z art.22.1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny(Dz.U.1964.16.93).

 

Koszyk -funkcjonalność Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego,a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia,w szczególności : ilości produktów,adresu dostawy,danych do faktury,sposobu dosatwy,formy płatności.

 

Strona produktowa -strona w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl ,na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

Podmiot realizujący płatność -zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl podmiot,pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą bankowego przelewu transferowego lub płatności kartą płatniczą lub kredytową.

 

                                           §1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari ,itp.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3.Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

4.Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl.

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sklepem Internetowym Figurki-WWE.pl  umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie konta Klienta w Sklepie InternetowymFigurki-WWE.pl.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie InternetowymFigurki-WWE.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
Figurki-WWE.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Figurki-WWE.pl . Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta . 

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne innym użytkownikom Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl.  Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. 

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Figurki-WWEpl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości i dodawać produkty do schowka. 

4. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl jest uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetwego Figurki-WWE.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl.


5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl mogą być zgłaszane  za pośrednictwem numeru telefonu : +48 513 786 682 lub adresu e-mail : sklep@figurki-wwe.pl


6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6  niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.   

8. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:

a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;

b) przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Sklep  usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

§4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl : 

a) są cenami brutto i podawane są w złotych polskich (PLN)

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

3. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

4. Promocje w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta)  lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; 

b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

- wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki.Jeżeli Klient decyduje się na odbiór osobisty zakupionych  produktów należy wybrac opcję Odbiór osobisty i skontaktować się ze Sklepem Internetowym Figurki-WWE.pl pod numerem telefonu :+48 513 786 682 lub mailowo na adres : sklep@figurki-wwe.pl w celu ustalenia terminu i godziny odbioru towaru w Punkcie odbioru osobistego.

- w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem.

- zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie.

- kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny.

- opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru: 

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - firmą kurierską, przez co rozumie się dostawy realizowane przez InPost Kurier oraz DPD Polska.

b) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - usługa kurierska Pocztex 48 realizowana przez Pocztę Polską S.A.

c) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Paczkomatu InPost -jeśli taki sposób dostawy został przez Klienta wybrany .Lista lokalizacji paczkomatów wraz z ich numerami identyfikacyjnymi wyświetli się po wybraniu opcji "Paczkomat",podczas wyboru sposobu dostawy.

d) do Partnerskiego Punktu Odbioru -zlokalizowanego w dowolnym Urzędzie Pocztowym ,sklepie Żabka,kiosku RUCH lub stacji paliw Orlen. Lista lokalizacji punktów wraz z ich numerami identyfikacyjnymi wyświetli się po wybraniu opcji "Pocztex 48 odbiór w Punkcie",podczas wyboru sposobu dostawy.

e) do Punktu odbioru osobistego  – w takim przypadku odbiór przedmiotu musi zostać poprzedzony kontaktem telefonicznym pod numerem:+48 513 786 682 lub mailowym na adres :sklep@figurki-wwe.pl

4. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu Figurki-WWE.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl zamówienia złożonego przez Klienta.  

 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl , nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

8. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

9. W komunikacji z Klientem (np. w  wysyłanych przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta  (o ile Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski    za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej firm :

a) InPost

b) Poczta Polska S.A

c) DPD Polska

2. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w Punkcie  odbioru osobistego.

3. Niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, zapłaty za            zakupione przedmioty należy dokonać w ostatnim etapie zamówienia  (płatność przelewem transferowym i e-przelewem lub kartą płatniczą/kredytową)lub po jego złożeniu(przelew bankowy) w jeden z następujących sposobów: 

–przelewem bankowym na rachunek Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl o numerze : 79 1140 2004 0000 3202 8057 5805 prowadzony przez mBank.

-przelewem transferowym lub e-przelewem realizowanym przez wybrany Podmiot realizujący płatność

-kartą płatniczą debetową lub kredytową : Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro - przy pomocy systemu płatności elektronicznych realizowanych przez wybrany Podmiot realizujący płatność .

 

4. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawno-skarbowymi jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej,jednakże na każde życzenie Klienta wystawiamy rachunek/fakturę na zakupione produkty.O chęci otrzymania rachunku/faktury należy poinformować Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl podczas dokonywania zamówienia.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie niedokonania płatności:

 - w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu bankowego) lub

- niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatności przelewem transferowym,e-przelewem, kartą płatniczą /kredytową za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność

zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl)

6. Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatności przelewem transferowym,e-przelewem, kartą płatniczą lub kartą kredytową  przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą lub kartą kredytową ,przelewem transferowym i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotów realizujących płatność którymi są:

Dotpay Spółka Akcyjna, Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, REGON 240770255 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, numer 0000296790
Wysokość kapitału zakładowego 4.000.000 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 4.000.000 złotych                                                                  Blue Media Spółka Akcyjna, Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VIII Gospodarczy KRS, numer 0000320590                 Wysokość kapitału zakładowego 2.000.000 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 2.000.000 złotych - obsługa płatności online w zakresie płatności kartami.

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

9. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego  drogą elektoniczną lub tradycyjną( przesłanego pocztą e-mail lub w formie papierowej dołączonego do przesyłki) od Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl. 

10. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.                      

                                     § 7 Termin realizacji zamówienia

1. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl deklaruje, że zakupione w nim i opłacone produkty, zostaną wysłane do Klienta zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy, nie później niż w 24 godziny od momentu pozytywnej autoryzacji zapłaty, zastrzegając sobie jednak prawo iż w szczególnych przypadkach, a także w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami niezależnymi od Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, czas ten może się nieznacznie wydłużyć.Klient zostanie o tym poinformowany pocztą e-mail na adres skrzynki e-mail podany przy rejestracji konta Klienta,a także smsem na numer telefonu podany przy rejestracji konta Klienta. Za moment wysyłki przyjmuje się nadanie przesyłki w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej S.A , umieszczenie przesyłki w paczkomacie nadawczym InPost lub Punkcie Obsługi Paczek InPost lub Punkcie Obsługi Paczek PickUp Point DPD Polska, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupionych towarów. 

2. Firmy kurierskie InPost, DPD Polska oraz Poczta Polska S.A za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach : www.inpost.pl www.dpd.com www.poczta-polska.pl

                                      § 8 Warunki reklamacji 

1.Szczegółowe informacje i warunki reklamacji są opisane w osobnej zakładce "REKLAMACJE" znajdującej się na stronie głównej Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w części "POMOC",będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;  

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień zawartych w zakładce "REKLAMACJE" znajdującej się na stronie głównej Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w części "POMOC", będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1.Szczegółowe informacje i warunki odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy znajdują się w zakładce "ZWROTY" znajdującej się na stronie głownej Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w części "POMOC", będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

§ 11 Dane osobowe

1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl. Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.

3. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl wiadomości w formie tzw. newsletterów.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Skep Internetowy Figurki-WWE.pl którego właścicielem jest firma :Grzegorz Trojanowicz ,ul.Modrzewskiego 13/4 ,80-405 Gdańsk,NIP 957-004-68-77 ,REGON 220 772 749 ,telefon: +48 513 786 682 , e-mail: sklep@figurki-wwe.pl, będąca  administratorem tychże danych.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

6. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl.

§ 12 Przesyłanie informacji handlowych

1. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  jego danych osobowych w celach marketingowych powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl   informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (takich jak komputer, tablet, smartfon) do odbioru w/w informacji handlowych.

2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

 

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2. Firma :Grzegorz Trojanowicz,ul.Modrzewskiego 13/4 ,80-405 Gdańsk ,NIP 957-004-68-77 ,REGON 220 772 749 ,tel: +48 513 786 682 ,e-mail: sklep@figurki-wwe.pl będąca jedynym właścicelem i administratorem Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  dokłada wszelkich starań by usługi w ramach Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl były świadczone na najwyższym poziomie, jednakże  nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl.  

3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail. W razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 

5.Niniejszy regulamin, a także będące integralną jego częścią informacje zawarte w zakładkach "Zwroty","Reklamacje" i "Polityka prywatności" dotyczące warunków odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego przez internet ,warunków reklamacji i polityki prywatności serwisu Figurki-WWE.pl został stworzony z myślą o zapewnieniu Klientom wszytskich przysługujących im praw, i nie ma na celu pozbawiania ich  ani ograniczania tych praw w żaden sposób

6. Akceptacja regulaminu Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl jest równoznaczna z akceptacją integralnych jego części i treści zawartych w zakładkach : "Zwroty","Reklamacje" i "Polityka prywatności" , określających warunki odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego przez internet ,warunki reklamacji i polityki prywatności serwisu Figurki-WWE.pl

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Formularz kontaktowy
  •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl