Regulamin

 

                                      Regulamin sklepu

 

Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl prowadzony jest przez firmę : Grzegorz Trojanowicz , ul.  Lipowa 15 D , 83-050 Buszkowy , NIP 957-004-68-77 , REGON 220 772 749 , telefon: + 48 513 786 682, e-mail: sklep@figurki.wwe.pl 

Zajmujemy się sprzedażą wysyłkową zabawek, w szczególności figurek akcji przedstawiających postacie zawodników i zawodniczek Wrestlingu federacji WWE, NXT, AEW i innych a także akcesoriów i innych zabawek związanych z Wrestlingiem jak ringi, stoły, krzesełka, drabiny, pasy mistrzowskie, stoły komentatorskie itp. Sprzedawane przez nas towary są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane.

 

 

SŁOWNICZEK :

 

 

Sklep internetowy -Sklep wysyłkowy prowadzony w sieci Internet sprzedający posiadane i prezentowane w nim towary ,zgodnie ze stanem magazynowy,metodą wysyłkową z ewentualną możliwościa odbioru towaru w Punkcie odbioru osobistego po uprzednim dokonaniu zapłaty.Płatności dokonywane są przelewem bankowym  lub za pomocą karty płatniczej /kredytowej akceptowanej przez Podmiot realizujący płatnośc.Sklep nie prowadzi obrotu gotówkowego w związku z czym zgodnie z obowiązującym prawem jest zwolniony z konieczności ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

 

Magazyn - jest zlokalizowany w miejscowości Buszkowy, w siedzibie firmy i w nim następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.

 

Klient -osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,osoba prawna lub jednastka organizacyjna nieposiadająca osobowiści prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl ,w tym w szczególności dokonująca zakupów.

 

Konsument -Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową(zgodnie z art.22.1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny(Dz.U.1964.16.93).

 

Koszyk -funkcjonalność Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego,a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia,w szczególności : ilości produktów,adresu dostawy,danych do faktury,sposobu dosatwy,formy płatności.

 

Strona produktowa -strona w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl ,na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

Podmiot realizujący płatność -zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą bankowego przelewu transferowego lub płatności kartą płatniczą lub kredytową, a także za pomocą kodu BLIK.

 

                                           §1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari ,itp.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3.Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

4.Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl.

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sklepem Internetowym Figurki-WWE.pl  umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie konta Klienta w Sklepie InternetowymFigurki-WWE.pl.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie InternetowymFigurki-WWE.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
Figurki-WWE.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Figurki-WWE.pl . Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta . 

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne innym użytkownikom Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl.  Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. 

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Figurki-WWEpl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości i dodawać produkty do schowka. 

4. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl jest uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetwego Figurki-WWE.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl.


5. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl mogą być zgłaszane  za pośrednictwem numeru telefonu : +48 513 786 682 lub adresu e-mail : sklep@figurki-wwe.pl


6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6  niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.   

8. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:

a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;

b) przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Sklep  usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

§4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl : 

a) są cenami brutto i podawane są w złotych polskich (PLN)

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

3. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

4. Promocje w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym z kodami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta)  lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; 

b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka” a następnie:

- wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki.Jeżeli Klient decyduje się na odbiór osobisty zakupionych  produktów należy wybrac opcję Odbiór osobisty i skontaktować się ze Sklepem Internetowym Figurki-WWE.pl pod numerem telefonu :+48 513 786 682 lub mailowo na adres : sklep@figurki-wwe.pl w celu ustalenia terminu i godziny odbioru towaru w Punkcie odbioru osobistego.

- w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy  InPost : wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.Wymagane jest także by Klient dodatkowo podał numer telefonu oraz adres e-mail.

- zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie.

- kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny.

- opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności, chyba że jest to zamówienie z płatnością przy odbiorze.

3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru: 

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - firmą kurierską, przez co rozumie się dostawy realizowane przez InPost Kurier.

b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Paczkomatu InPost -jeśli taki sposób dostawy został przez Klienta wybrany .Lista lokalizacji paczkomatów,  wraz z ich numerami identyfikacyjnymi oraz pomocnymi informacjami, wyświetli się po wybraniu opcji "Paczkomat" podczas wyboru sposobu dostawy.

c) do Punktu odbioru osobistego  – w takim przypadku odbiór przedmiotu musi zostać poprzedzony kontaktem telefonicznym pod numerem:+48 513 786 682 lub mailowym na adres :sklep@figurki-wwe.pl

4. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu Figurki-WWE.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl zamówienia złożonego przez Klienta.  

 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl , nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

8. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

9. W komunikacji z Klientem (np. w  wysyłanych przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta  (o ile Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski,    za pośrednictwem firmy InPost.

2. Klient ma też możliwość odbioru zamawianych produktów w Punkcie odbioru osobistego.

3. Niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, zapłaty za            zakupione przedmioty należy dokonać w ostatnim etapie zamówienia (płatność przelewem transferowym i e-przelewem, kartą płatniczą/kredytową lub kodem BLIK) lub po jego złożeniu (przelew bankowy), w jeden z następujących sposobów: 

– przelewem bankowym na rachunek Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl o numerze : 79 1140 2004 0000 3202 8057 5805 prowadzony przez mBank

- przelewem transferowym lub e-przelewem realizowanym przez Podmiot realizujący płatność

-kartą płatniczą debetową lub kredytową : Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro - przy pomocy systemu płatności elektronicznych realizowanych przez Podmiot realizujący płatność

-kodem BLIK wygenerowanym przez system bankowości online, przy pomocy systemu płatności elektronicznych realizowanych przez Podmiot realizujący płatność 

Wyjątek stanowią zamówienia z płatnością przy odbiorze, gdzie dokonanie zapłaty ma miejsce bezpośrednio u kuriera InPost, z wykorzystaniem  akceptowanych przez firmę InPost form płatności, lub w paczkomacie InPost zgodnie z oferowanymi przez to urządzenie formami płatności.

 

4. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawno-skarbowymi jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, jednakże na każde życzenie Klienta wystawiamy rachunek/fakturę na zakupione produkty.O chęci otrzymania rachunku/faktury należy poinformować Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl podczas dokonywania zamówienia.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie niedokonania płatności:

 - w terminie 5 dni (w przypadku płatności przelewem bankowym) lub

- niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatności przelewem transferowym, e-przelewem, kartą płatniczą /kredytową za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność

zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl)

6. Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatności przelewem transferowym, e-przelewem, kartą płatniczą lub kartą kredytową  przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

7. Rozliczenia transakcji przelewem transferowym i e-przelewem oraz kodem BLIK, przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność, którym jest :

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 526-021-50-88, REGON 001254524  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS numer 0000025237 o wpłaconym w
całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą lub kredytową, przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność którym jest :

Blue Media Spółka Akcyjna, Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VIII Gospodarczy KRS, numer 0000320590  .Wysokość kapitału zakładowego 2.000.000 złotych

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

9. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego  drogą elektoniczną lub tradycyjną( przesłanego pocztą e-mail lub w formie papierowej dołączonego do przesyłki) od Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl. 

10. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.                      

                                     § 7 Termin realizacji zamówienia

1. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl deklaruje, że zakupione w nim i opłacone, oraz zamówione z opcją płatności przy dostawie produkty, zostaną wysłane do Klienta zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy, nie później niż w 24 godziny od momentu pozytywnej autoryzacji zapłaty, jeśli taka jest wymagana, zastrzegając sobie jednak prawo iż w szczególnych przypadkach, a także w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami niezależnymi od Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl, czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Klient zostanie o tym poinformowany pocztą e-mail na adres skrzynki e-mail podany przy rejestracji konta Klienta, a także smsem na numer telefonu podany przy rejestracji konta Klienta. Za moment wysyłki przyjmuje się odbiór przesyłki przez kuriera InPost, lub jej umieszczenie w paczkomacie nadawczym InPost. 

2. W przypadku zamówień z opcją płatności przy odbiorze, Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji i potwierdzenia takiego zamówienia przed wysyłką.

3. Klient dokonując zamówienia z płatnością przy odbiorze tj: Kurier InPost Za Pobraniem i Paczkomat InPost Za Pobraniem, deklaruje iż przesyłkę taką opłaci i odbierze. W przypadku nie opłacenia i nie odebrania zamówionej przesyłki, Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień od takiego Klienta, do czasu uregulowania przez niego kosztów jej wysyłki i zwrotu.

3. Firma InPost posiada własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym, w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie : www.inpost.pl 

                                      § 8 Warunki reklamacji 

1.Szczegółowe informacje i warunki reklamacji są opisane w osobnej zakładce "REKLAMACJE" znajdującej się na stronie głównej Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w części "POMOC",będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;  

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień zawartych w zakładce "REKLAMACJE" znajdującej się na stronie głównej Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w części "POMOC", będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1.Szczegółowe informacje i warunki odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy znajdują się w zakładce "ZWROTY" znajdującej się na stronie głownej Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w części "POMOC", będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

§ 11 Dane osobowe

1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl. Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym Figurki-WWE.pl. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.

3. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl wiadomości w formie tzw. newsletterów.

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Skep Internetowy Figurki-WWE.pl którego właścicielem jest firma :Grzegorz Trojanowicz ,ul.  Lipowa 15 D, 83-050 Buszkowy ,NIP 957-004-68-77 ,REGON 220 772 749 ,telefon: +48 513 786 682 , e-mail: sklep@figurki-wwe.pl, będąca  administratorem tychże danych.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

6. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl.

§ 12 Przesyłanie informacji handlowych

1. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Figurki-WWE.pl  jego danych osobowych w celach marketingowych powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl   informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (takich jak komputer, tablet, smartfon) do odbioru w/w informacji handlowych.

2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

 

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2. Firma :Grzegorz Trojanowicz, ul. Lipowa 15 D, 83-050 Buszkowy ,NIP 957-004-68-77 ,REGON 220 772 749 ,tel: +48 513 786 682 ,e-mail: sklep@figurki-wwe.pl będąca jedynym właścicelem i administratorem Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl  dokłada wszelkich starań by usługi w ramach Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl były świadczone na najwyższym poziomie, jednakże  nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl.  

3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail. W razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 

5.Niniejszy regulamin, a także będące integralną jego częścią informacje zawarte w zakładkach "Zwroty","Reklamacje" i "Polityka prywatności" dotyczące warunków odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego przez internet ,warunków reklamacji i polityki prywatności serwisu Figurki-WWE.pl został stworzony z myślą o zapewnieniu Klientom wszytskich przysługujących im praw, i nie ma na celu pozbawiania ich ani ograniczania tych praw w żaden sposób.

6. Akceptacja regulaminu Sklepu Internetowego Figurki-WWE.pl jest równoznaczna z akceptacją integralnych jego części i treści zawartych w zakładkach : "Zwroty","Reklamacje" i "Polityka prywatności" , określających warunki odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego przez internet ,warunki reklamacji i polityki prywatności serwisu Figurki-WWE.pl

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Formularz kontaktowy
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl